Javni poziv za dostavu ponude za otkup otpadnog materijala - željeza

KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, objavljuje se:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA OTKUP OTPADNOG MATERIJALA-ŽELJEZA

I PREDMET

Predmet ponude je otpadni materijal (rashodovani sklopovi, karaserijski  dijelovi vozila, i ostalo), po cijeni koja ne može biti manja od 0,28 KM po kilogramu, bez PDV-a.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica regisitrovana za otkup otpadnog materijala koji je predmet prodaje. Pravna i fizička lica koja budu učestvovala u nadmetanju za izbor najpovoljnijeg ponuđača za otkup otpadnog materijala moraju biti osposobljeni za utovar i transport otpadnog materijala.

Navedeno će utvrditi Komisija koja bude vršila odabir najpovoljnijeg ponuđača neposrednim uvidom u odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje osposobljenost kupca.

Kao najpovoljniji ponuđač bit će izabrano pravno ili fizičko lice koje ponudi najbolju cijenu, najbolje uslove plaćanja i koje bude imalo najbolju tehničku osposobljenost za utovar i transport otpadnog materijala.

 

III PREGLED OTPADNOG MATERIJALA I ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Otpadni materijal koji je predmet javnog poziva može se pogledati u prostoru sjedišta KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo, ulica Srđana Aleksića br. 1, i ulici Halida Kajtaza br 38. Sarajevo svakim radnim danom u periodu od 08.00 - 15.00 sati, osam dana od dana objavljivanja oglasa.

Prodaja se vrši po načelu  „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacaija, koje se odnose na stanje otpadnog materijala-željeza, koje je predmet prodaje.

Kontakt osoba za sve informacije je Fejzić Muamer, broj telefona 033/615 567

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom Ponuda za otkup otpadnog materijala- željeza,  NE OTVARAJ, do 24.04.2018. godine do 12 sati na protokol KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo.  Otvaranje istih će biti održano 24.04. 2018. godine u 13 sati, u velikoj sali preduzeća GRAS.

Otvaranju mogu prisustvovati ponuđači, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje punomoći.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje. Ponuđači će o rezultatima biti pismeno obavjesteni u najkraćem roku, a najkasnije sedam dana od dana otvaranja ponuda.

 

IV OBAVEZE KUPCA

Pismene ponude treba da sadrže:

-          Za fizička lica:

Ime i prezime, ovjerenu kopiju L.K., adresa stanovanja, kontakt telefon, priznanica o uplaćenim troškovima oglasa, dokaz o osposobljenosti za utovar otpadnog materijala.

-          Za pravna lica:

Naziv, sjedište, izvod iz sudskog registra, ID, i PDV broj,  broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat, i priznanica o uplaćenim troškovima oglasa, dokaz o osposobljenosti za utovar otpadnog materijala.

 

Visinu ponuđene cijene izražene u KM bez PDV-a i sa PDV-om, za kilogram otpadnog materijala.      U slučaju da dva ili više učesnika na javnom nadmetanju ponude isti iznos za navedena stredstva, prednost će imati onaj učesnik koji ponudi bolje uslove plaćanja. Ako i uslovi plaćanja budu isti prednost će dobiti ponuđač koji se ranije javio na poziv.

Priznanicu blagajne KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo o uplati sredstava u iznosu od 50 KM na ime troškova oglasa. Sredstva uplaćena na ime troškova oglasa se ne vraćaju.

Ponudu sa cijenom dostaviti isključivo na obrascu koji se dobije od strane prodavca, prilikom uplate sredstava na ime troškova oglasa.

 

V DODATNE INFORMACIJE

Kupac koji bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će avansnu uplatu od 20.000,00 KM, po potpisivanju ugovora, a ostatak sredstava uplatit će po završenoj izvaganoj ukupnoj masi otpadnog materijala.

Kupac je obavezan da u roku 15 radnih dana od potpisivanja ugovora, izvrši odvoz otpadnog materijala iz kruga KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo.

Vaganje se vrši na teret kupca uz dokaz o baždarenju vage.

Otpadni materijal se odvozi u viđenom stanju bez sječenja, na teret kupca.

Takođe kupac je nakon odvoza otpadnog materijala obavezan očistiti krug KJKP Gradski soabraćaj d.o.o. Sarajevo,  na kojem je bio smješten otpadni materijal koji je predmet javnog poziva.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine otpadnog materijala ugovor će se ponuditi drugom najpovoljnijem ponuđaču.

 

KJKP. GRADSKI SAOBRAĆAJ  d.o.o.

S A R A J E V O

O preduzeću

KJKP GRAS Sarajevo (Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo) je komunalno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu. Javni promet se obavlja u vidu tramvajskog, autobuskog, trolejbuskog i minibuskog saobraćaja u Sarajevu i njegovoj okolini. Osim toga, KJKP GRAS održava i kosi lift u naselju Ciglane.

©2020 KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo

Search